US Murray, Utah

SAT
Jan 28
51%
Sunrise
7:41 AM
Sunset
5:40 PM
SUN
Jan 29
25%
Sunrise
7:41 AM
Sunset
5:41 PM
MON
Jan 30
53%
Sunrise
7:40 AM
Sunset
5:42 PM
TUE
Jan 31
33%
Sunrise
7:39 AM
Sunset
5:43 PM
WED
Feb 1
25%
Sunrise
7:38 AM
Sunset
5:45 PM
THU
Feb 2
26%
Sunrise
7:37 AM
Sunset
5:46 PM
FRI
Feb 3
25%
Sunrise
7:36 AM
Sunset
5:47 PM
SAT
Feb 4
28%
Sunrise
7:35 AM
Sunset
5:48 PM
SUN
Feb 5
21%
Sunrise
7:34 AM
Sunset
5:50 PM
MON
Feb 6
07%
Sunrise
7:33 AM
Sunset
5:51 PM
TUE
Feb 7
17%
Sunrise
7:32 AM
Sunset
5:52 PM
WED
Feb 8
27%
Sunrise
7:31 AM
Sunset
5:53 PM
THU
Feb 9
29%
Sunrise
7:30 AM
Sunset
5:55 PM
FRI
Feb 10
24%
Sunrise
7:28 AM
Sunset
5:56 PM
SAT
Feb 11
19%
Sunrise
7:27 AM
Sunset
5:57 PM
SUN
Feb 12
41%
Sunrise
7:26 AM
Sunset
5:58 PM
MON
Feb 13
21%
Sunrise
7:25 AM
Sunset
5:59 PM
TUE
Feb 14
33%
Sunrise
7:24 AM
Sunset
6:01 PM
WED
Feb 15
45%
Sunrise
7:22 AM
Sunset
6:02 PM
THU
Feb 16
28%
Sunrise
7:21 AM
Sunset
6:03 PM
FRI
Feb 17
38%
Sunrise
7:20 AM
Sunset
6:04 PM
SAT
Feb 18
19%
Sunrise
7:18 AM
Sunset
6:05 PM
SUN
Feb 19
36%
Sunrise
7:17 AM
Sunset
6:07 PM
MON
Feb 20
17%
Sunrise
7:16 AM
Sunset
6:08 PM
TUE
Feb 21
25%
Sunrise
7:14 AM
Sunset
6:09 PM
WED
Feb 22
25%
Sunrise
7:13 AM
Sunset
6:10 PM
THU
Feb 23
40%
Sunrise
7:11 AM
Sunset
6:11 PM
FRI
Feb 24
34%
Sunrise
7:10 AM
Sunset
6:12 PM
SAT
Feb 25
57%
Sunrise
7:09 AM
Sunset
6:14 PM
SUN
Feb 26
81%
Sunrise
7:07 AM
Sunset
6:15 PM
WeatherTAB 18 month weather outlook